pixel

Свържете се с нас

0889 77 88 88

Изпратете ни съобщение!

Вашите данни:

Съобщение:

Съобщението Ви беше изпратено успешно. Close this notice.


Здравна застраховка

Запитване за здравна застраховка

Застраховано лице

Ниво на защита лева

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за цялото семейство

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Автомобилна застраховка

Запитване за автомобилна застраховка

Данни за контакт:

Вашата кола:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на имущество

Запитване за имуществена застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за пътуване

Запитване за туристическа застраховка

Данни за контакт:

Пътуване

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на бизнеса

Запитване за бизнес застраховка

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка транспорт

Запитване за транспортна застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.

Застрахователни понятия за начинаещи

Ако изпитваш затруднения с понятията в застраховането, не се тревожи – много хора не знаят каква е разликата между застрахователна сума и застрахователна премия, например. Тук ти предлагаме кратък списък на някои сред основните понятия, с които да поставиш началото.

Застрахован
Физическо или юридическо лице, чиито имуществени и/или неимуществени блага са предмет на застрахователен договор.

Застраховане
Дейност по осигуряване на застрахователно покритие на рискове по силата на договор, изразяващо се в набиране и разходване на средства, предназначени за изплащане на обезщетения и други парични суми при настъпване на събития или сбъдване на условия, предвидени в договор или закон, както и в пряко свързаните с това дейности.

Застраховател
Юридическо лице, регистрирано по смисъла на Търговския закон като акционерно дружество, или взаимозастрахователна кооперация по смисъла на Закона за кооперациите, което е получило лиценз за извършване на застрахователна дейност.

Застрахователен агент
Физическо лице или търговец, който срещу възнаграждение по възлагане от застраховател извършва застрахователно посредничество от негово име и за негова сметка.

Застрахователен брокер
Търговско дружество или едноличен търговец, който срещу възнаграждение по възлагане от потребител на застрахователни услуги извършва застрахователно посредничество и по възлагане от застраховател или презастраховател извършва презастрахователно посредничество

Застрахователен договор
Договор, по силата на който застрахователят се задължава да поеме определен риск срещу плащане на премия и при настъпване на застрахователно събитие да заплати на застрахования или на трето ползващо се лице застрахователно обезщетение или парична сума.

Застрахователен интерес
Правно призната необходимост от защита срещу последиците от застрахователно събитие.

Застрахователен портфейл
Съвкупност от действащи застрахователни договори по даден вид застраховка или като цяло за определен застраховател.

Застрахователен пул
Сдружение между застрахователи и/или презастрахователи за взаимно реципрочно съзастраховане или презастраховане на поетите от тях рискове по определен вид застраховка. Всеки от членовете на пула прехвърля (цедира) на пула своята отговорност и съответно поема определена част от общата рискова маса, образувана от прехвърлените от всички членове рискове. Пуловете се образуват за покриване на катастрофични рискове (напр. земетресение) или на рискове, които се акумулират (натрупват).

 Застрахователен риск
Обективно съществуваща вероятност от увреждане на имуществено или неимуществено благо, осъществяването на която е несигурно, неизвестно и независимо от волята на застрахованото лице.

Застрахователен посредник
Застрахователен брокер или застрахователен агент, който срещу възнаграждение извършва застрахователно посредничество.

Застрахователна премия
Парична сума, която застрахованият дължи на застрахователя (цена на застраховката).

Застрахователна сума
Договорена или определена с нормативен акт и посочена в застрахователен договор парична сума, представляваща горна граница на отговорността на застрахователя към застрахования, ползващото се лице или третото увредено лице.

Застрахователно събитие
Настъпване на покрит риск по застраховка в периода на застрахователното покритие.

Застрахователна полица
Застрахователната полица е документ, удостоверяващ сключения договор между застрахователя, която издава договора, и застрахования, който има интерес.

Застрахователна стойност
Застрахователната стойност /Insured Value/ е определената стойност на дадено имущество за целите на застраховането.

Период на застрахователно покритие
Период, през който застрахователят покрива застрахователния риск.

Презастраховане
Дейност по поемане по силата на презастрахователен договор на всички или на част от рисковете, покрити от застраховател или от друг презастраховател, срещу отстъпване на застрахователна премия (активно презастраховане) и пряко свързаните с това дейности.

Подзастраховане
Подзастраховане е налице, когато уговорената застрахователна сума е по-малка от действителната, съответно възстановителната стойност на застрахованото имущество.

Реципрочно застраховане
Реципрочното застраховане /Reciprocal Insurance или Interinsurance Exchange/ е реципрочна /взаимна / размяна на застрахователен бизнес между двама или повече застрахователи. Реципрочното застраховане е обратна размяна на участия между застрахователите. Тя може да се практикува в почти всички браншове застраховане, но например не е обичайна за морското застраховане.

Информация

Сигма Консулт ЕООД

София, жк. Манастирски Ливади,
ул. „Тодор Джебаров“ бл. 33 А, партер

За контакт

office@sigmaconsult.eu

0889 77 88 88

02 4653 129
0884 460 807