pixel

Свържете се с нас

0889 77 88 88

Изпратете ни съобщение!

Вашите данни:

Съобщение:

Съобщението Ви беше изпратено успешно. Close this notice.


Здравна застраховка

Запитване за здравна застраховка

Застраховано лице

Ниво на защита лева

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за цялото семейство

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Автомобилна застраховка

Запитване за автомобилна застраховка

Данни за контакт:

Вашата кола:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на имущество

Запитване за имуществена застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка за пътуване

Запитване за туристическа застраховка

Данни за контакт:

Пътуване

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка на бизнеса

Запитване за бизнес застраховка

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.


Застраховка транспорт

Запитване за транспортна застраховка

Данни за контакт:

Вашето запитване е изпратено успешно. Close this notice.

Още малко застрахователни понятия

Ако изпитваш затруднения с понятията в застраховането, не се тревожи – много хора не знаят каква е разликата между застрахователна сума и застрахователна премия, например. Тук ти предлагаме втора част на списъка с някои сред основните понятия, с които да поставиш началото:

Абонаментна застрахователна полица
Абонаментната застрахователна полица е тази полица, при която застрахователят поема автоматично покритие на риска за всички обекти на застраховката за неопределено време при предварително договорени между него и застрахования условия.

Бруто премия
Бруто премията /Gross premium/ е сборът от Рисковата премия /Pure Risk Premium/, Добавката за сигурност /Safety Loading/, Административните разноски /Loading for Administrative Costs/ и Добавката за печалба /Profit Loading/.

Бруто премията може да се обременява още със застрахователни такси /Insurance Taxes/, добавка за разсрочени вноски /Installment Loading/-разноските по събирането на разсрочените вноски и загубената лихва от тях, разноски за противопожарна охрана /Fire Brigade Charges/, утежнения за губеща застраховка /Loss – making Insurance/ и други в зависимост от конкретните обсотятелства при дадената застраховка.

Висящи щети
Висящите щети /Outstanding claims или Outstanding Losses – O/L/ са всички настъпили щети, но пълно или частично неуредени и/или необявени до края на отчетната година /31-ви декември всяка година/. Към тях се добавят т.нар./Настъпили, но необявени щети” /IBNR/.

Гаранционен фонд
Юридическо лице със седалище София и предмет на дейност извършване на плащания на обезщетения по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците в обществения транспорт. Всички застрахователи, предлагащи посочените застраховки, правят вноски във фонда в размер, определен съгласно Кодекса за застраховането.

Гражданска отговорност
Отговорност на застрахования за причинени от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди.

Двойно застраховане
Двойно застраховане /Double insurance/ е застраховането на един обект поотделно от двама и повече застрахователи. Двойното застраховане е многократно застраховане на един обект, при което сборът от отделните застрахователни суми превишава значително или многократно застрахователната стойност на обекта. Двойното застраховане обикновено е опит за застрахователна измама – неоснователно облагодетелстване чрез застраховането.

Застрахован в личното застраховане
Застрахован в личното застраховане е лицето, което е застраховано за живот и злополука.

Застрахован в общото /имущественото/ застраховане
Застрахован в общото застраховане е лицето, в полза на което е сключен застрахователният договор. При този вид застраховане застрахованият може да бъде физическо или юридическо лице.

Изключен риск
Събития, настъпването на които води до реализирането на риска, но за които Застрахователят изрично е упоменал в договора, че не поема задължението да ги покрие.

Лимит на отговорност
Лимит на отговорност е максималната отговорност на застрахователя при застрахователния бранш “отговорности”, “злополука”, “разноски” и други. При тези браншове терминът “застрахователна сума” не се използва.

Общи условия
Общите условия са обичайните /традиционните/ условия по даден вид застраховка, въплатени в отделен писмен свитък /брошура/, които са неразделна част от застрахователния договор. Обикновено те не включват променливите условия и величини, детайлите и/или особеностите около дадена застраховка. Особените или специфичните условия обикновено се отразяват в отделна полица, а понякога и в добавък /анекс/ към полицата.

Информация

Сигма Консулт ЕООД

София, жк. Манастирски Ливади,
ул. „Тодор Джебаров“ бл. 33 А, партер

За контакт

office@sigmaconsult.eu

0889 77 88 88

02 4653 129
0884 460 807